Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

Türkiye’de kurulu KAZIM DİRİK MAH.FEVZİ ÇAKMAK CAD.NO:2 TÜREGÜN İŞHANI KAT:8 D:807 BORNOVA-İZMİR adresinde bulunan, BORNOVA Vergi Dairesi,  2730295750 vergi numarası vergi mükellefi, VARDAR DANIŞMANLIK (“Şirket”) olarak; kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. İşbu bilgilendirme veri sorumlusu sıfatıyla ŞİRKET tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 

 

Gerekli hallerde aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,

 • ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde;
 • işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini

bildiririz. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

Tarafımızca stajyerlere ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

 

KİMLİK VERİSİ

Ad, Soyadı, Doğum Tarihi, Doğduğu Şehir, Cinsiyet, Medeni Durumu, Milliyeti, vs.

İLETİŞİM VERİSİ

Adres no, İş Adresi, Ev Adresi, E-posta adresi, Kişisel E-Posta, Kurumsal E-Posta, İletişim adresi, Telefon no, İş Telefonu, Ev Telefonu, Cep Telefonu vs.

ÖZLÜK VERİSİ

Özgeçmiş bilgileri, Referans Bilgisi, Malullük Durumu

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ VERİSİ

İşyerine giriş çıkış kayıt bilgileri,

MESLEKİ DENEYİM VERİSİ

Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri,

GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR

Fotoğraf,

DİĞER VERİLER

İş Sözleşmeleri, Mesai Süreleri, Kişisel Araç Ruhsat Bilgileri, Gizlilik Sözleşmeleri, Askerlik Durumu, Ehliyet Bilgisi

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin kurulması ve  ifası amacıyla, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz ve bilhassa iş başvurunuz sırasında veya diğer istihdam sağlama platformları aracılığıyla veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.

 

Şirket'in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz.

 

Şirket'in platformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamızda da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

İş sözleşmesinin kurulması ve ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

 • Çalışan adaylarının işe giriş işlemlerinin yapılması
 • Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması
 • Çalışan adaylarının mesleki deneyim ve yeterliliklerinin tüm kriterler dikkate alınarak değerlendirilebilmesi

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla,  özellikle;

 • Personel özlük dosyasının oluşturulması
 • Çalışan adaylarının işyeri binasına giriş çıkış kayıtlarının kontrolü ve kamera kayıtlarının kapı giriş çıkış kayıtlarıyla olan eşleşmesinin tespit edilmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
 • Sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimiz ile paylaşabiliyoruz.

 

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

 • İşyeri güvenliğinin sağlanması
 • Şirket merkezinin bulunduğu işyeri binasına çalışan adaylarının giriş çıkışının temin edilmesi

 

 

Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle;

 • Hizmet Alıcısı tarafından belirlenen çalışan nitelik ve kriterlerinin tespiti
 • Hizmet Alıcısına sağlanan hizmetin kalitesinin arttırılması
 • Çalışan adaylarına verilmesi gereken mesleki ve/ veya iş sağlığı ve güvenliğine dair eğitimlerin tespiti ve organizasyonu

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;     

 • Çalışan adaylarının verilerinin girilerek aday sayfasının oluşturulması ve varsa mevcut verilerin güncellenmesi
 • Çalışan adayları ile iletişimin sağlanması
 • İş pozisyonlarından oluşabilecek olası bir boşlukta çalışma faaliyetlerinin kesintisiz devamı için çalışan adayına derhal ulaşım sağlanması
 • Çalışan adaylarının işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması
 • Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışan adaylarının takip edilebilmesi, çalışan adaylarının aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi
 • Acil ve / veya gerekli durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması
 • Bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere kişisel verilerinizi aktarabiliyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla özellikle;

 • Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

Bunun yanı sıra; ŞİRKET olarak çalıştığımız Hizmet Alıcıları tarafından gerekli yeterlilik, deneyim ve aranan nitelikleri haiz olup olmadığınızın tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla Hizmet Alıcıları ile paylaşılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yurt dışı seyahatlerinde ve eğitimlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması ve toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla www.vardardanismanlik.com.tr/tr/kvkk/acik-riza-beyani/ adresinde bulunun form ile başvurmanız halinde , kişisel verileriniz ile ilgili; 

 • Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme
 • KVKK 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) ve verilerin aktarıldığı/aktarılabileceği 3. Kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili olarak bilgilendirilmesini talep etme
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

AYDINLATMA METNİNİ OKUDUM, ANLADIM, KABUL EDİYORUM.